Close menu
COVID-19 Update: William Lao, MD, values the health and safety of our patients. Read More about how we are addressing the current situation.

Brow and Forehead Lift
Brow and Forehead Lift

F | 61 YEAR-OLD | ASIAN | MALE | NURSE | PHILIPPINES

WHAT WAS DONE?

  • Browlift
  • Upper Eyelid Blepharoplasty
  • Lower Eyelid Blepharoplasty
  • Fat Grafting

HER STORY

F is a 61 year old male who works as a nurse in a different hospital in Manhattan. He was introduced to my clinic by his wife for evaluation of eyelid and brow rejuvenation. He was constantly bothered by the angry and aged appearance of his eyes. He emphasized that he did not look like this when he was young. He constantly felt he had to forcefully use his forehead to elevate his brow and he had problems seeing the upper half of his visual field.

Notice the difference between his brow and eyelid position before and after surgery. He not only can see better but also looks happier. His wife who is a nurse working in my hospital tells me that he now takes selfies all the time and constantly asking her to go out together to show off his new look. He believes the procedure made him look 20 years younger!


BEFORE AND AFTER


Bago makilala si Dr. William Lao sa unang pagkakataon, ako ay pamilyar sa kanyang

kakayahan at abilidad bilang manggagamot sa larangan ng Plastic Surgery. Siya ay ini-rekomenda ng aking asawa, na kanyang naging katrabajo at naging pasyente din. Ayun sa aking asawa, nakasama niya sa trabaho si Dr. Lao sa Manhattan Eye Ear Throat Hospital, isa sa kinikilalang ospital na mayroong mahusay na Aesthetic Plastic Surgery Fellowship Program. Ito ay isang programa na pumipili lamang ng dalawang manggagamot tuwing buwan ng Hunyo. Hindi katagalan, napansin ang kakayahan ni Dr. Lao ng kanyang mga kasamahan sa programa. Kung ang sinasabi ng iba ay importante sa iyo, makakarinig ka ng magaganda at positibong komento mula sa bibig ng mga pasyente sa silid antayan ng kanyang opisina, na nandoon para magpa-konsulta o follow-up appointment. Ang pag konsulta kay Dr. Lao ay hindi minamadali. Kung ano ang nais mong ipagawa sa kanya ay maingat na sinusuri; ipinapaliwanag ng malinaw kung paano niya ito gagawin. Pati na rin ang iba’t ibang pamamaraan ay kanyang ipapakita na ikakabuti ng pasyente. Humihingi rin siya ng opinion at tulong mula sa ibang mga espesyalista na may kaugnayan sa kanyang trabaho kung kinakailangan. Ang aktual na pamamaraan ay lubusan niyang ipapaliwanag upang di ka mag-alala. Wala akong atubiling ire-komenda si Dr. Lao sa sinuman dito sa Amerika o sa Asia.

FLG, New York

6/15/15

— F, 61 year old, Nurse, Asian, Philippines

other CASE STUDIES

F, 61, Asian

F was introduced to my clinic by his wife for evaluation of eyelid and brow rejuvenation. He was constantly bothered by the angry and aged appearance of his eyes. He constantly felt he had to forcefully use his forehead to elevate his brow and he had problems seeing the upper half of his visual field. Notice the difference between his brow and eyelid position before and after surgery. He not only can see better but also looks happier.

VIEW STORY

J, 67, Caucasian

J came in with a chief complaint of droopy brow and wrinkled forehead. She would like to get rid of the heavy brow appearance with minimal scar. Endoscopic forehead lift was done to lift her brow and also rid of the glabella wrinkles.

VIEW STORY

B, 61, Caucasian

B came in with a chief complain of asymmetrical brow. She had suffered injury to the left brow many years ago and it always stayed low in position compared to the right. Surgery was done endoscopically to lift her left eyebrow and fat grafting was done to improve the sunken appearance of her eyes. Notice the improvement in brow asymmetry when she raises her eyebrow and the fuller appearance especially in the right eye socket.

VIEW STORY

W, 62, Asian

W came in with concerns for her forehead and glabella wrinkles and the heavy appearance of her brow. After consultation, browlift with forehead lift were done to decrease the wrinkles. Lower blepharoplasty was also done at the same time to improve her eyebag appearance and remove the excess skin.

VIEW STORY


MAKE AN APPOINTMENT

Every surgical procedure and aesthetic treatment we offer is specifically tailored to satisfy the unique needs of the individual. When you come in for a consultation with plastic surgeon Dr. Lao, he can find the perfect aesthetic approach that provides you with your ideal results.